ഞാന്‍ എന്നും എന്‍റെത് എന്നുമുള്ള ഇന്നത്തെ സങ്കുചിതമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട് നാം എന്നും നമ്മുടെത് എന്നുമുള്ള വിശാലമനോഭാവത്തിന് വഴിമാറണം. – അമ്മ