ഇന്ന് യുവത്വം എന്നു പറയുന്ന കാലഘട്ടം ജീവിതത്തില്‍ ഇല്ലാതെയായികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്‍ ബാല്യത്തില്‍നിന്നും നേരേ വാര്‍ദ്ധ്യത്തിലേക്കാണ് വളരുന്നത്. ഈശ്വരനാകാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള മനുഷ്യനെ പിശാചാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ മദ്യത്തെക്കാള്‍ വലിയ വിഷം വേറെയില്ല എന്ന സത്യം മക്കള്‍ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ. – അമ്മ