ഇന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ വളര്‍ന്നു വികസിച്ചതു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ആ വിദ്യയെ ശരിയായ വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനസിക പക്വതകൂടെ നമ്മള്‍ കൈവരിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ അപകടമായിരിക്കും.  – അമ്മ