നമ്മള്‍ വ്യക്തികളെ സ്‌നേഹിക്കുകയും വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കയുമാണ് വേണ്ടത് എന്നാലിന്ന് നേരേതിരിച്ചാണ് ചെയുന്നത് വ്യക്തികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വസ്തുക്കളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ തകരും, സമൂഹത്തിന്‍റെ താളലയം നഷ്ടപ്പെടും. – അമ്മ