ആത്മീയത എന്നുവച്ചാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ നാം പുലര്‍ത്തുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ്. അവയും സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈകോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്കു ശരിയായ വളര്‍ച്ചയും വികാസവും കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഇതെങ്ങനെ സാദ്ധ്യമാക്കാമെന്നതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ട് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. – അമ്മ