എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതെന്ന ബോധം പോലും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കില്ല. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും ഒുരുസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടണമെന്നല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ശരിയായ ജ്ഞാനമോ നല്ല സംസ്‌കാരമോ നേടാന്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അവര്‍ക്കതിന് പ്രചോദനം കൊടുക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും കഴിയുന്നില്ല. – അമ്മ