നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ഇന്ന് പലതരം വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ അറിവുകളെല്ലാം അടിത്തറയില്ലാതെ പണിതുയര്‍ത്തിയ വീട് പോലെയാണ്. അടിസ്ഥാനമായി അറിയേണ്ട അദ്ധ്യാത്മികത്തിന് ഇന്ന് നമ്മള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല – അമ്മ