ഇന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവിതം എന്നത് വെറും ബിസിനസ് മാത്രമല്ല. എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആദ്ധ്യാത്മികം അറിയണം. ആദ്ധ്യാത്മികത ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാനേജ്‌മെന്റാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് – അമ്മ