കുട്ടികൾക്ക് ആദ്ധ്യാത്മിക സംസ്‌കാരം കിട്ടേണ്ടത് അവരുടെ മാതാവിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ന് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾ ഡോക്ടറാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറാകണം, എന്ന് മാത്രമേയുള്ളു. കുട്ടികൾ നല്ല മനുഷ്യരാകണം എന്നതിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും അച്ഛനമ്മമാർ നൽകുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. – അമ്മ