ആദ്ധ്യാത്മികത എന്നത് ആത്യന്തികമായ സയന്‍സാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികത കൂടാതെയുള്ള സയന്‍സ് അന്ധമാണ്. സയന്‍സിനെ കൂടാതെയുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികത മുടന്തുള്ളതാണ്. – അമ്മ