സര്‍വ്വ പാപനാശിനിയായ ഗംഗയാണ് നിസ്വാര്‍ത്ഥസേവനം. – അമ്മ