ആത്മീയത ധനത്തിനോ കീര്‍ത്തിയ്ക്കോ എതിരല്ല, അവ നേടുന്നതിന് തടസ്സവുമല്ല. എന്നാല്‍ അതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം ധാര്‍മ്മികമായിരിക്കണമെന്നു മാത്രമാണ് ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്മാര്‍ പറയുന്നത്. – അമ്മ