ശുദ്ധാശുദ്ധം ജീവഗുണം..
ഈശ്വരതത്ത്വം പരിശുദ്ധം.
വിശുദ്ധരാക്കും മനുജരെ നമ്മൾ..
പ്രശസ്തരാക്കാൻ നോക്കീടും.

വിശുദ്ധതത്ത്വ പ്രതിരൂപം..
അശുദ്ധി തീർക്കും നരരൂപം..
അവതാരത്തിൻ മഹിമയെ നമ്മൾ..
അറിയാൻ നിർമ്മലരാകേണം

ഭാരതഭൂവിൻ നറുമലരായ്..
ശാന്തിപരത്തും അവനിയിലായ്..
ഇരുളറിയാത്താ പകലോനായ്‌..
വിശുദ്ധി ചൊരിയും നിറകുടമായ്..

പ്രസക്തരായവർ വാഴുന്നു..
വിശുദ്ധരായ് ഹൃദി വിലസുന്നു.

– അഭേദാമൃത