ബാഹ്യഘടകങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിണക്കി നാം ലോകത്തെയാകെ ഒുരുഗ്രാമമാക്കി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു. എന്നാല്‍ ആന്തികഘടകങ്ങള്‍- നമ്മുടെയെല്ലാം ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും, ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നാം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല എന്നതാണു ആഗോളവത്കരണത്തിന്‍റെ പരാജയത്തിനു കാരണം. – അമ്മ