ചോദ്യം : സ്വാര്‍ത്ഥവും നിസ്സ്വാര്‍ത്ഥവുമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണു്?

അമ്മ: സ്വാര്‍ത്ഥബുദ്ധികളുടെ കര്‍മ്മം ഒരാളെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നതുപോലെയാണെങ്കില്‍, നിസ്സ്വാര്‍ത്ഥനായ ഒരാളുടെ കര്‍മ്മം ആ മുറിവു മരുന്നുവച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെയാണു്. രണ്ടും കര്‍മ്മംതന്നെ. പക്ഷേ, രണ്ടു ഭാവവും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഒന്നു്, ദ്രോഹമനസ്സു്. മറ്റേതു്, കരുണമനസ്സു്.

ചോദ്യം : ഒരു മഹാത്മാവു ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതു് ഏതു രീതിയിലാണു്?

അമ്മ: ഒരു കാമുകി തന്റെ കാമുകന്റെ നാടകം കാണാന്‍ പോയി. കാമുകന്‍ വേഷം കെട്ടി അഭിനയിക്കുകയാണു്. നാടകം കാണുമ്പോള്‍, കാമുകന്റെ അഭിനയംകണ്ടു് അവള്‍ ആനന്ദിക്കുന്നു. കാമുകനില്‍ക്കൂടിയാണു് അവള്‍ ആ വേഷം കാണുന്നതു്. ആ വേഷത്തിലും കാമുകനെക്കണ്ടു് കളി ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ അതവരെ ഏറ്റവുമധികം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഒരു മഹാത്മാവു ലോകത്തില്‍ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ വിവിധ വേഷങ്ങളാണു്. ഈശ്വരനില്‍ക്കൂടിയാണു് അവര്‍ ലോകത്തെ കാണുന്നതു്, വ്യക്തികളെ ദര്‍ശിക്കുന്നതു്.