ಜನ ನಿಬಿಡತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಲೋಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮಾಜವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆತನವೂ ಕರುಣೆಯೂ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು; ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. – ಅಮ್ಮ