ಸರ್ವ ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಾದ ಗಂಗೆಯೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕ. – ಅಮ್ಮ