“प्रेम हेच आपले सारतत्त्व, सत्यस्वरूप आहे. प्रेमाला जाती, धर्म, वंश किंवा राष्ट्रीयता अशासारख्या संकुचित सीमा नसतात. आपण सारेच प्रेमाच्या सूत्रात ओवलेले मणी आहोत.” – अम्मा