27/09/2010, ಅಮೃತಪುರಿ

ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಮಾರ್ ಕ್ರಿಸೋಸ್ಟೆಮ್ ತಿರುಮೇನಿ (Bishop Mar Crisostem Metropolitan of Mar Thoma Church) ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ, ಮಲೆಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಶ್ರಮದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

“ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾದುದನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣದವರನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿವೆ.” ಎಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸೋಸ್ಟೆಮ್ ನುಡಿದರು.

ಜಾಣ್ನುಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕ್ರಿಸೋಸ್ಟೆಮ್ ತಿರುಮೇನಿ ನುಡಿದರು. “ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮನದ್ದು ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ; ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು.” ತನಗೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದು. ಆರಾರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಮಠ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕೇರಳದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಕ್ರಿಸೋಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರು. ಸಮುದಾಯದ ಅಧಃಪತನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನೆನಪುಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವುದು “ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು.”