ചോദ്യം : ഇന്നത്തെ സാമൂഹികപ്രശ്‌നങ്ങളോടു നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം?

അമ്മ: ഇന്നത്തെ സാമൂഹികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ആശങ്കയുളവാക്കുന്നവയാണു്. അവയുടെ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി പരിഹാരം കാണേണ്ടതു തീര്‍ത്തും ആവശ്യമാണു്. മാറ്റം വ്യക്തിയില്‍നിന്നുമാണു തുടങ്ങേണ്ടതു്.

വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവം മാറുന്നതിലൂടെ കുടുംബം ശ്രേയസ്സു് പ്രാപിക്കുന്നു; സമൂഹം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു. അതിനാല്‍ ആദ്യം നമ്മള്‍ സ്വയം നന്നാകാന്‍ ശ്രമിക്കണം. നമ്മള്‍ നന്നായാല്‍ നമ്മുടെ സമീപമുള്ളവരെയെല്ലാം അതു സ്വാധീനിക്കും. അവരിലും നല്ല പരിവര്‍ത്തനം സംഭവിക്കും. വെറും ഉപദേശംകൊണ്ടോ ശാസനകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുവാന്‍ കഴിയില്ല. നമ്മള്‍ നല്ല മാതൃക കാട്ടണം. നിസ്സ്വാര്‍ത്ഥമായ സ്‌നേഹം മറ്റുള്ളവരില്‍ ചൊരിയണം. ആ വിധമുള്ള നിസ്സ്വാര്‍ത്ഥസ്‌നേഹം കൊണ്ടുമാത്രമേ മനുഷ്യരില്‍ പരിവര്‍ത്തനം സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ കഴിയൂ. പെട്ടെന്നു മാറ്റം കണ്ടെന്നു വരില്ല. എങ്കിലും നാം നിരാശരാകരുതു്. ശ്രമം തുടരണം. കുറഞ്ഞപക്ഷം നമ്മുടെ പ്രയത്‌നംകൊണ്ടു നമ്മളിലെങ്കിലും നല്ല മാറ്റം സംഭവിക്കും.

നാടന്‍ നായയുടെ വാലു നിവര്‍ത്താന്‍ കുഴലിലിടാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വാലിനു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം; എന്നാല്‍ അതിനു ശ്രമിക്കുന്നവൻ്റെ കൈയിനു മസ്സിലു വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാന്‍ കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മള്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ നമ്മള്‍ നന്നാകും, മാത്രമല്ല പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും തീര്‍ച്ചയായും മറ്റുള്ളവരിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്, കുറഞ്ഞതു്, സമൂഹം കൂടുതല്‍ അധഃപതിക്കാതിരിക്കാന്‍ നമ്മുടെ പ്രയത്‌നം സഹായിക്കും. ഈ വിധമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണു സമൂഹത്തില്‍ ഇത്രയെങ്കിലും താളലയം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുന്നതു്. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കു് ഒരിഞ്ചും മുന്നോട്ടു നീങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ആ ശ്രമംകൊണ്ടാണു് ആ വ്യക്തിക്കു് അവിടെ പിടിച്ചു നില്ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതു്. ആ ശ്രമം കൂടി ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ അയാള്‍ വെള്ളത്തിലേക്കു താഴും. അതിനാല്‍ ഇന്നുള്ള ശ്രമം തുടരേണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്.

(തുടരും)