ನದಿಯೂ ಸಮುದ್ರವೂ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕಲೆಸಿದಂತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. – ಅಮ್ಮ