ಇವತ್ತು “ಯೌವನ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮುಪ್ಪಿನತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ, ಬೇರೆ ವಿಷವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರಲಿ.