അമൃതപുരി 27 09 2011

വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങൾ നമുക്കുചുറ്റും ഉണ്ട്. മക്കൾ വിദേശത്തും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലിചെയ്യുന്നതിനാൽ അവരുടെ സാമീപ്യം ലഭിക്കാതെ രോഗവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നവർ. ദീർഘനാൾ ശയ്യാവലംബികളായി സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽത്തന്നെ കിടക്കുന്നവർ. ആശുപത്രികളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവർ. ‘സേവനവും കരുണയും മുഖമുദ്രയാക്കിയ ആളുകളാവണം ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതു്’ എന്ന അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽനിന്നു പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടു അമൃതസാന്ത്വനം പദ്ധതിക്കു് ഇവിടെ തുടക്കമാകുന്നു. വിദഗ്ധ പരിശീലനം നല്കി 10,000 ഹോം നഴ്‌സുകളെ സമൂഹത്തിനു സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതു് അമ്മയുടെ തീരുമാനമാണു്. ആറു മാസത്തെ സൗജന്യ താമസവും പരിശീലനവും കൂടാതെ മാസംതോറും സ്റ്റൈപ്പൻഡും ഇവർക്കു നല്കുന്നതാണു്.

അമൃതസാന്ത്വനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അമ്മയുടെ അൻപത്തിയെട്ടാം ജന്മദിനാഘോഷവേളയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ശ്രീ കെ. ശങ്കരനാരായണൻ നിർവ്വഹിച്ചു.