“ನಾನು” ಎಂದೂ “ನನ್ನದು” ಎಂದೂ ಇರುವ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವು “ನಾವು” ಎಂದೂ “ನಮ್ಮದು” ಎಂದೂ ಇರುವ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಪಲ್ಲಟವಾಗಬೇಕು. – ಅಮ್ಮ