ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಧನಕ್ಕೋ ಕೀರ್ತಿಗೋ ಎದುರಲ್ಲ. ಅವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದು. – ಅಮ್ಮ