ഈശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ഈശ്വരകൃപയും ജനങ്ങള്‍ക്കു് അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതു മഹാത്മാക്കളിലൂടെയാണ്. ആ സാമീപ്യത്തില്‍ അവര്‍ ഈശ്വരീയമായ ആനന്ദം നുകരുന്നു. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങള്‍ ശ്രവിച്ചു് ജനങ്ങള്‍ പ്രബുദ്ധരാകുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതവും കര്‍മ്മങ്ങളും സമൂഹത്തില്‍ ധര്‍മ്മവും സംസ്‌കാരവും വളര്‍ത്തുന്നു.