ചോദ്യം : മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഹത്തു കാല്‍ തൊട്ടാല്‍, അവരെ തൊട്ടു നെറുകയില്‍ വയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്‍നിന്നും ഉണ്ടായതല്ലേ?

അമ്മ: ഈ ശീലങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരില്‍ നല്ല ഗുണങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തുവാന്‍വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികര്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണു്. കള്ളം പറഞ്ഞാല്‍ കണ്ണു പൊട്ടും എന്നു കുട്ടിയോടു പറയും. അതു സത്യമായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്നു് എത്ര പേര്‍ക്കു കണ്ണുകാണും? പക്ഷേ, അങ്ങനെ പറയുന്നതുമൂലം കള്ളം പറയുന്ന ശീലത്തില്‍ നിന്നും കുട്ടിയെ തിരുത്തുവാന്‍ കഴിയും. അന്യരുടെ മേല്‍ കാലു തട്ടിയാല്‍ തൊട്ടു വന്ദിക്കണം എന്നു പറയുന്നതു്, അവനില്‍ വിനയം വളര്‍ത്തുവാന്‍ വേണ്ടിയാണു്. ഇതു ശീലമാക്കിയ ഒരാള്‍ ദേഷ്യം വന്നാല്‍ക്കൂടി മറ്റൊരാളെ ചവിട്ടാന്‍ തയ്യാറാകില്ല.

പിന്നെ മറ്റൊന്നു്; പാദവും ശിരസ്സും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടു്. കാലു ശക്തിയായി തട്ടുമ്പോള്‍, തലയിലെ ചില നാഡികള്‍ക്കു് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചലനമുണ്ടാകും. ആ നാഡികള്‍ക്കു് അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വലിവു കുനിയുമ്പോള്‍ വിട്ടുമാറും. മുഖ്യമായും, ഈ ശീലങ്ങള്‍ മനുഷ്യനില്‍ നല്ല സ്വഭാവം വളര്‍ത്തുവാന്‍ സഹായിക്കും.