ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਮਾ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ?

ਅੰਮਾ – ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਬੱਚੋਂ , ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠਕੇ , ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੋ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਆਤਮਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਅੰਮਾ – ਨਹੀਂ , ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਖੇਲ ਛੱਡ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪ – ਘੋਸ਼ਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ।