ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੁਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ?

ਅੰਮਾ – ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਿਅਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਣ | ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ | ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉੰਨੀ ਹੀ ਨੀਂਦ ਲਵੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ | ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਵੋ ! ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ | ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵਾਧੂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗੇਗਾ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ | 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ , ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਅੰਮਾ – ਹਾਂ , ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ , ਵਿਵੇਕਪੂਰਵਕ ਕਰਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਕਾਰਣ ਜਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ – ਤੱਦ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਵਿਵੇਕਪੂਰਵਕ ਕਰਦੇ ਰਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।