( ਕੁੱਝ ਟੂਕਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਿਸਮਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ੨੪ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੧੦, ਅਮ੍ਰਤਾਪੁਰੀ ਤੋਂ )

ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਕਈ ਹਨ , ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ | ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਵਾਕਿਆਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ” | ਇਹ ਸਰਵੋੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਰਸਤੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਚੋਣਵੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ |

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ “ਤੁਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ | ਤੁਸੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ” ਇਹ ਸਰਵੋੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ | ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਆਏ ਹਨ |
ਹੋਰ ਵਿਡਿਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ…