ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ , ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ?

ਅੰਮਾ – ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਵਸਤੂ – ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਸਵਾਰਥ – ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂੱਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰਾ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ , ਤਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ , ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਾਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ । ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਣਗੇ । ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜਾਨੇ , ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ , ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ , ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ‘ ਪ੍ਰਭੂ , ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਓ । ’ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ , ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ , ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ । ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ । ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ , ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ , ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ , ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ , ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਓ , ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਲਾਭ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਿਓਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ , ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ? ਪਰ ਮਰੀਜ਼ , ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਰਥੀ ਪੇਟੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਣ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ , ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ । ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਵਕੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ , ਖੂਬ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ । ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਫਿਰ ਵੀ , ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ , ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਕੇ ਉਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੇੜ ਉਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ , ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜੇ , ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ , ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ , ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ ।