ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਕੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ?

ਅੰਮਾ – ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਉਹ ਸਮਭਾਵ ਦਾ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਫੇਂਕੋ , ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਸਕਰੀਮ ਹੀ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ – ਇਹੀ ਸਮਤਾ ਹੈ ।

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ । ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਆਏ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । ਦੇਵਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਗਏ । ਦੇਵਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਨਜਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ । ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਤਰ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ , ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ । ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਦੇਵਤਾਗਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੇ । ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ , ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਸੀ , ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ , ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ।