ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮਾਂ , ਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਮਾਂ: ਬੱਚੋਂ, ਇਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸੱਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੰਨ ਲਉ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਪੱਖ – ਚਾਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਪੱਖ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ । ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਆਤਮਕ ਸੱਮਝ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਓਗੇ । ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਪੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਵੋ । ਮਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸੱਮਝ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਤੱਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ , ਕਦੇ ਵੀ , ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ , ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਝੇਲਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੱਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਟੁਟਾਂਗੇ , ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਬੈਠਕੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਧਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸੱਮਝ ਲਈਐ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਐ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਛਡ ਵੀ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਿਸਵਾਰਥ , ਨਿਰਛਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀ ਆਸਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੱਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਸਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ । ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਐਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ , ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦਵੋ , ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੋ । ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਚਰਚਾ ਕਰੋ । ਕੁਲ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ । ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿਓ । ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਨਾਲ , ਅਸੀ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖ ਤੋਂ ਜੁਡ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ? ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ , ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਗੇ । ਬਹੁਮਤ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੱਪ ਵਡੇ ਡਡੂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ – ਸੱਪ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਡਡੂ ਬੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ।

ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ , ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ – ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਾ , ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ- ਛੋਟੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਤਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ – ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੱਬ ਕੁੱਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ , ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸੀ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਆਪ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੋ । ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਚਰਚਾ ਕਰੋ । ਕੁਲ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ । ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿਓ । ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਨਾਲ , ਅਸੀ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।