ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਅੰਮਾ – ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਜੋ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ । ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ।

ਅਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ – ‘ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ , ਇਹ ਮੈਨਾ ਹੈ ’ | ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ , ਇਨਾਂ ਚਿਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ , ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ‌ਿਰਤ ਕਰਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸੱਕਦੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਚੇਤਨ – ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਉ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਹੈ , ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਅਮੁੱਲ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੇਂਟ , ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ਨਾਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਥੂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ , ਚਾਹੇ ਉਸ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਝੰਡਾ ਕੇਵਲ ਕਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਡੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਨੂੰ ਅਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ , ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ , ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਅਸੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ , ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੂਰਤੀ , ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਕੇ , ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਿਸ਼ਿੱਧ ਹੈ , ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ , ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ , ਉਪਾਸਕ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝੇ । ਪਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸੱਮਝ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।