ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਕੀ ਤੁਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਕਸ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਅੰਮਾ – ਅੰਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ , ਕਿ ਉਨਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ । ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਲਦੀ ਰਹੈ , ਉਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ , ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅੰਮਾ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ । ਅੰਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਹ , ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸਦਗੁਰੁ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅੰਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ ?

ਅੰਮਾ – ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਂਕੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨਭਿਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਹੈਂਕੜ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ , ਜੋ ਆਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਆਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਓ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿੱਖਣ ਲੱਗੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ , ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ , ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਵੀ , ਅੰਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਡਾ ਵੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਨਸ਼ਵਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਅੰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ , ਇਸੇਲਿਏ ਅੰਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਭਾਵ ਹੈ ।