માટી એક છે, ઘડા અનેક છે.દૂધ એક છે, ગાય અનેક છે.સોનું એક છે, આભુષણ અનેક છે.
આ જ પ્રમાણે, ઈશ્વર એક છે, તેના રૂપ અનેક છે.   – અમ્મા