ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਮਾ – ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਨੁਪਿਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ , ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ , ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ , ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ । ਕਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਸਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ । ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਾਮੰਜਸਿਅ ਬਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ, ਹੋਰ ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ , ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ , ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ , ਜੋ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਅਸੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ , ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਾਮੰਜਸਿਅ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜੇ ।

ਮੰਨ ਲਉ ਤੁਸੀ ਕਟਹਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੰਜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਮਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋੜਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਡਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਲਓਗੇ , ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਦਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਡਾਲੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁੱਖ ਸਹਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇ , ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ , ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ , ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ , ਤਾਂ ਇਸਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੈਣਾ , ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ।