ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਓਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ , ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ […]