જે ત્યાગ સહન કરવાને તૈયાર હોય, તેમના માટે કંઈ જ અશક્ય નથી. – અમ્મા