“હું” ને “મારું” પૂર્ણરૂપે જયારે અદ્રશ્ય થાય છે, ત્યારે મેઘરહિત આકાશની જેમ, અહમ રહિત વ્યક્તિમાં, ફક્ત “તે” અને “તેનું” જ અસ્તિત્વ રહે છે. – અમ્મા