വാക്കുകള്‍പ്പുറമാണ് ഈ ദുഃഖം. ജീവിതത്തിന്‍റെ ചില സാഹച്യങ്ങളില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. സ്വീകരിക്കാന്‍ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഈ അവസത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖവും വേദനയും ഭയവും പങ്കിടാന്‍ എത്തിയതാണിവിടെ.