ధ్యానమంటే ఏమిటో, ఎలా ఎక్కడ ధ్యానము చేయాలో, ఎలా ధ్యానము చేయకూడదో, జపము కూడా ధ్యానములో ఎలా ఒక భాగమో, అమ్మ, సద్గురువు శ్రీ మాతా అమృతానందమయి దేవి, వివరిస్తున్నారు.