మాతా అమృతానందమయి మఠం వారిది మీరు చూస్తున్న ఈ వెబ్ సైటు. అమ్మ యొక్క జీవితం, వాక్కులు, చేతలు ఇక్కడ మీరు చదవొచ్చు, చూడొచ్చు. మీరు ఈ వెబ్ సైటుని ఇష్టపడతారని, పరమ తత్వాన్ని చేరతారని ఆశిస్తున్నాము.

— ఆశ్రమ వెబ్ టీం, అమృతపురి