ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆದು ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರಿದೆಯೆಂದು ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಕ್ವತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಘಡವಾದೀತು. – ಅಮ್ಮ