ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਬੜਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ: ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ । ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਿਏ । ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੂਰੇ […]