ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਵੋ – ” ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ […]