ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਯਮ , ਨਿਯਮ , ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਅੰਮਾ – ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੱਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ , ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸੱਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ […]