ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ , ਜੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਟਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ […]