ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮਾਂ , ਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਮਾਂ: ਬੱਚੋਂ, ਇਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸੱਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ […]