ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ , ਸਭ ਦੀ ਪੂਜਾ – ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ , ਪਾਰਬਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਸਭ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਅੰਮਾ – ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ […]